turnus rehabilitacyjny

Turnusy rehabilitacyjne w Polsce

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z wypoczynkiem, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności, a także rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczestniczków, poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację zainteresowań i udział w różnych zajęciach zaplanowanych w ramach turnusu.

Turnus na dwa tygodnie

turnus rehabilitacyjnyTurnus rehabilitacyjny trwa minimum 14 dni. Grupy liczą około dwudziestu uczestników. Istnieje wiele różnych rodzajów turnusów rehabilitacyjnych. Wyróżniamy turnusy: usprawniająco- rekreacyjne, rekreacyjno- sportowe, szkoleniowe, psychoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. W tym ostatnim przypadku, turnusy mogą być organizowane dla osób niepełnosprawnych z następujących grup: z dysfunkcjami narządu ruchu, słuchu, wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia. Turnusy dla osób niepełnosprawnych organizuje się dla grup osób o zbliżonych potrzebach, wynikających z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności. Organizator turnusów rehabilitacyjnych jest zobowiązany do zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej, w sposób gwarantujący uczestnikom turnusu bezpieczeństwo. Ponadto musi opracować i zrealizować program turnusu, a także udostępnić powiatowemu centrum pomocy rodzinie podstawowe informacje na jego temat (data rozpoczęcia i zakończenia, warunki uczestnictwa, koszt, program turnusu).

turnus rehabilitacyjnyOrganizator turnusów ma również obowiązek przechowywać dokumenty dotyczące turnusu przez okres 3 lat. Osoby niepełnosprawne są kierowane do udziału w turnusie na wniosek swojego lekarza. Mimo, że turnus jest płatny, to jego niepełnosprawni uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba potrzebująca rehabilitacji sama wyszukuje odpowiedni dla siebie turnus rehabilitacyjny. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku turnusów dofinansowywanych przez PFRON, profil oraz miejsce leczenia muszą być zgodne z zaleceniami lekarza, a turnus musi odbywać się w ośrodku posiadającym wpis do specjalnego rejestru.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może obiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada ważne orzeczenie, została skierowana na turnus na wniosek lekarza, w danym roku nie uzyskała innego dofinansowania ze środków PFRON. Wybierz miejsce, w którym chciałbyś zostać rehabilitowany, i złóż swój wniosek już dziś.

Zostaw komentarz